Akčné Dieťa Hocičo Dokáže

Chcete seba, svoje dieťa,

alebo svojich klientov posunúť z priečky,

priemerný ná priečku VÝNIMOČNÝ???

BUDETE NA TO POTREBOVAŤ LEN: 
CHU
Ť UČIŤ SA NOVÉ VECI
A SCHOPNOS
Ť MENIŤ SVOJE DOGMY.

V škole ná naučili:

 

Orientovať sa v literatúre

Akú knižku si prečítať a čím sa riadiť.

Urobiť diagnostiku

Pomocou dostupných testových batérií.

Stanoviť diagnózu

Podľa schválených kritérií.

Doporučiť terapiu

Podľa dostupných zdrojov.

co nás nenaučili:

1.

Pozerať na klienta ako na individualitu.

2.

Ísť hlbšie k príčinám problémov.


3.

A urobiť si nadhľad.

Abstrakt Definuje Husté Dogmy

Tiež si často kladiete otázky:

Prečo je neposedný?

Prečo toľko rozpráva?

Prečo nedáva pozor?

Prečo nepočúvne?

…MOŽNO LEN NEVIE INAK.

Aké by to pre Vás bolo ak, by ste za malú chvílku mali jasnú predstavu o tom, PREČO JE TO TAK ?

Poďme sa spolu pozrieť na Filipa.

Pozrime sa na Filipa, za hlavu sa mama chytá.
Chce ma
ť z neho džentlmena,
na to v
šak, čo pri stole stvára, mená nemá…

Filip je milí a živý chlapec, občas je smutný, ale keď sa nikto nedíva, potmehútsky sa usmieva. Neustále vymýšľa nové veci a je nesmierne tvorivý a vynaliezavy. Často, ale nevie kto je a kde je. Zaujíma ho množstvo vecí a otázku PREČO má už napísanú na čele. V škole je velmi obľúbený pre jeho veselú a prajnú povahu. Veľa si vymýšľa a často sa ukrýva v svojom fantazíjnom svete. Prečo si za mnou prišiel, „pýtam sa ho?“ „Poslali ma zo školy, lebo sa vraj neviem sústrediť.“ „Mama hovorí, že si stále niečo zabúdam a je neštastná, že mám

v žiackej viac poznámok ako známok.“ „Možno som aj hlúpy, lebo mi nejdú niektoré veci.“ „A tebe sa v škole páči?“, pýtam sa ho. „Ano páči, pani učiteľka je velmi pekná a Jožko, ktorý sedí v prednej lavici má nové hodinky.“ „A čo je v tej škole ešte zaujímavé?“ Pýtam sa ho ďalej. „No Anička, ktorá sedí vedľa mňa, má doma malé bábätká a Miškov otec si kúpil nové auto a… a…. a…. a tak ďalej.

Čo na to poviete?

Aj vy mávate v svojej praxi, takéto úžasné a skvelé deti?

Dúfam, že ANO.

Abnormalita Dokáže Hrubo Definovať

A teraz si prosím predstavte, aké by to pre Vás bolo, ak by ste:

 • Mali od dnes jasnú predstavu, prečo má Filip tieto problémy.

  • Je to nezrelosťou nervového systému?
  • Alebo je to nezrelosť neuromotorická?
  • Je to oslabená neurosenzorika, alebo je to ambivalentnou vzťahovou väzbou?
  • že to mať niečo spoločné s trávením?
  • Alebo je nezrelý emočne?
 • Mali v práci systém, ktorým by ste odhalili príčinu jeho symptómov.

  • Ako je HYPERAKTIVITA
  • Ako je NEPOZORNOSŤ
  • Ako je ZASNENOSŤ
  • Ako je IMPULZIVITA
  • Ako je NEDODRŽOVANIE POKYNOV
  • Ako je ĽAHKÁ VYRUŠITEĽNOSŤ…..
 • Po diagnostike hneď vedeli, čo spôsobuje zhoršenie jeho kvality života.

  • A to v SPOLOČENSKEJ
  • AKADEMICKEJ a
  • PRACOVNEJ OBLASTI
 • Vedeli by ste mu nastaviť cielený terapeutický proces tak, aby z neho hneď začal protovať. A vymyzla by:

  • HYPERAKTIVITA
  • IMPULZIVITA
  • NEPOZORNOSŤ
  • ZASNENOSŤ….

Videli vo svojej práci pozitívne výsledky a dobré konce?

Spokojní rodičia – spokojné dieťa – úspešný diagnostik a terapeut

Absencia Dobrovoľne Hlási Deficit

Štyria 8 ročný chlapci

1 diagnóza

 

1 Postup liečby

 

4 Odlišné symptomatiky

KAROL

Jeho neurologický obraz ukazuje na FREKVENČNÚ zrelosť a AMPLITÚDU v norme.

Jeho symptomatika -Karol neprodukuje veľa motorického nekľudu. Je skôr urozprávaný a neustále niečo rozoberá. Občas ak práve nič nerobí, je zasnený a neprítomný. Nemá problém zamerať pozornosť, ale nevie ju udržať dostatočne dlhú dobu. Zo začiatku testovania zvláda úlohy bez chýb, ale ak nastúpi únava začne chybovať. Máva preto veľké nevyrovnanosti vo výkonoch.

JURAJ

Jeho neurologický obraz ukazuje na FREKVENČNÚ nezrelosť AMPLITÚDA má vysoký index.

Jeho symptomatika -Juraj produkuje veľa motorického a verbálneho nekľudu. Stále sa vrtí, skáče a behá. Má problém s riešením úloh aj napriek dobrému kognitívnemu predpokladu. Má výbornú predstavivisť, ale bez regulácie logiky. Žije viac vo svojom fantazíjnom svete ako v realite. Je viac obľúbený mladšími deťmi ako rovesníkmi. Stále sa pýta otázku PREČO?

MARTIN

Jeho neurologický obraz ukazujena FREKVENČNÚ zrelosť a AMPLITÚDA je v norme.

Jeho symptormatika – Martin je veľmi hravý asprávanie má detinské. Potrebuje neustály kontakt ako fyzický tak aj zrakový. V niektorých situáciách sa správa neadekvátne na svoj vek. Kognitívne je v norme. Pre krátkodobú pozornosť bude vykazovať znížený intelekt, čo je ale skôr chyba diagnostika.

OSKAR

Jeho neurologický obraz ukazuje na FREKVENČNÚ zrelosť a AMPLITÚDU má v norme.

Jeho symptomatika – Oskara rodičia popisujú ako nekľudného a nepozorného. Neustále na seba upútava pozornosť, často velmi nevhodne. Popisujú, že sa nevie sústrediť a nie je schopný sa učiť. Nosí zo školy zlé známky a časté poznámky kôli správaniu. Popisujú, že ich neakceptuje a nepočúva.

Abstraktný Dar Harmonického Darebáka

1 diagnóza

 

1 Postup liečby

 

4 Odlišné symptomatiky

Štyria 8 ročný chlapci

Aj vy si teraz hovoríte:

AKO JE TO MOŽNÉ?

o by sa teda pre Vás teraz zmenilo ak by ste uza malú chvíu:

 • Vedeli efektívne vyprofiľovakohokovek z diagnózou ADHD.
 • Vedeli presne uri, ktorá z terapeutickch techník je pre ho tá najvhodnejia?

TAK ÍTAJTE ALEJ A HNESA TO DOZVIETE.

Rozhodne nie je Vašou chybou

 • e ste adoteraz vnímali ADHD ako nelieitenú a stranú poruchu.
 • A taktienie je nizlé na tom ak ste, zástancovia medikamentóznej lieby.

Tak ako sa mení doba.

Tak sa mení aj vnímanie symptómov. A menia sa aj názory.

Tak sa pote pozriena to, ako sa to dá robi: INAK,
EFEKTÍVNE,
S MENÍM VDAJOM ENERGIE,
A BEZ PREDSUDKOV A
DOGIEM.

Amatér Delí Hanbu Dvoma

Workshop komplexná diferenciálná diagnostika ADHD

 

NAUČÍTE SA

nové informácie o tom, ako sa zorientovav neurologickom obraze detí s ADHD. ZISTÍTE – ako sa líi symptomatika detí s ADHD, poda ich odlinej frekvencie a amplitúdy.

OBJAVÍTE

novpohad na diagnostiku detí so symptomatikou ADHD.

PRIPRAVÍTE SA

na novsystém práce.

ROZÍRITE SI

obzory o nové pohady a progresívne mylienky.

KOMPLEMENTUJETE

tvorivo, bez námahy a predsudkov, inovatorské prístupy do svojej praxe.

 

A o ete uvidíte?

Diferenciálnu diagnostiku NEUROMOTORIKY. 

Nauíte sa súbor cvikov, pomocou ktrorch:

Budete sledovavychlenie z osi vpravo alebo vavo.

Aké má diea kompenzané stratégie.

Aké má celkové postavenie tela.

A vea dalích dôleitch prvkov.

NEUROSENZORICKÉ vyetrenie

To pozostáva z:

auditívneho

vizuálneho

taktilného vyetrenia

Diagnostika KRESBY

Ako sa cez kresbu viete pozriena emoné preívavanie vaich klientov.

Diagnostika DOMINANCIE HEMISFÉR

Toto vyetrenie je vemi dôleité na zistenie prevládajúcej dominancie jednej z hemisfér, o môe oslabovainterhemisferálnu komunikáciu a nastavuje inú formu uenia pre pravohemisferálne orientovanch a avohemisferálne orientovanch.

Diagnostika revnej DYSBIÓZY

Tu pomocou dotazníka zisujeme, i sa u dieaa objavuje symptomatika naruenej revnej flóry.

JE TO TO, O STE DOTERAZ HADALI?

Chcete takmto systémom pracova?
Je to pre Vás preh
adné a zrozumitené?


Tak a teraz sa chvíku SÚSTRETE predstavím VÁM povinnú vbavu kadého terapeuta:

1.

Metodologickspracovansystém

2.

Funkné postupy

3.

Presnnávod na zadávanie jednotlivch testovch batérií

4.

Dotazníky, záznamové hárky a vyhodnocovacie protokoly

o hnedokáete vyuivo svojej praxi?

Dokáete rozlíitypológiu ADHD poda FREKVENCIE a AMPLITÚDY

Typ 1 – Frekvenne nezrela amplitúda mimo normu.

Typ 2 – Frekvenne nezrelale amplitúda v norme.

Typ 3 – Frekvenne zrela amplitúda mimo normu.

Typ 4 – Frekvenne zrela amplitúda v norme.

Dokáete sledovakompenzácie a budee vedieť čo je to kmeová blokáda.

Porozumiete auditívnemu, vizuálnemu a taktilnému spracovávaniu. Nauíte sa zadávakresbu poda veku.

Priblíite si vzahovattachment v kontexte.

Dokáete rozpoznaako je na tom trávenie Váho klienta.

Workshop komplexná diferenciálná diagnostika ADHD

1. lekcia

neuroobraz

prednáška (SK) 23:44

dokumentácia:

dotazník (SK & CZ)

2. lekcia

neuromotorika

prednáška (SK) 14:05

dokumentácia:

záznamový hárok (SK & CZ)

3. lekcia

neurosenzorika

prednáška (SK) 34:54

dokumentácia:

Auditivné, Taktilno-kinestetické a Vizuálné spracovanie (SK & CZ)

pauza na kávičku

4. lekcia

črevná dysbioza

prednáška (SK) 17:59

dokumentácia:

dotazník (SK & CZ)

5. lekcia

kresba

prednáška (SK) 25:42

dokumentácia:

záznamový hárok & zadávanie kresby (SK & CZ)

6. lekcia

hemisféry

prednáška (SK) 23:52

dokumentácia:

čo robia hemisféry (SK & CZ)

52 strán dokumentácie

V Slovenčine aj v Češtině /videa sú iba Slovensky/

Bibiana Naďová

Je dítě z vesmíru a pochopila svoji roli zde na Zemi.

Bibiana je autorka systému komplexní diferenciální diagnostiky.Věnuje se detailní diagnostice poruch jako je ADHD, Autismus, Specifické poruchy učení či Asperger.

Je školitelkou a terapeutkou ve společnosti EEG BIofeedback inštitút Slovensko a terapii se věnuje více jak 13 let.